Om KarlsonHus   Våra hus   EKOMER    Bildgalleri   Återförsäljare   Jobba med oss   Hemma hos   Prenumerera  
 Ekomerbroschyr   Kontakta oss   Vad ingår i ett KarlsonHus?   Om företaget   Vår filosofi   Integritetspolicy 
 

KarlsonHus' integritetspolicy

Ditt förtroende är viktigt för oss. Karlsonhus vidtar därför tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer, policies och rutiner för hantering av personuppgifter.

 

Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att vi följer gällande dataskyddslagstiftning. Detta för att du ska känna dig så trygg som möjligt med vår behandling av dina personuppgifter.

 

För behandlingen av kunders personuppgifter enligt denna integritetspolicy är Karlsonhus och berörda agenter gemensamt personuppgiftsansvariga. En lista över våra agenter och kontaktuppgifter till respektive kontor finns här. Karlsonhus är dock ensamt personuppgiftsansvarig för behandlingen av användares personuppgifter på karlsonhus.com.

 

Vad är en personuppgift?

Enligt GDPR är personuppgifter bland annat upplysningar om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan identifieras via till exempel namn, identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter eller en eller flera andra faktorer som är specifika för den fysiska personen.

Personuppgifter som Karlsonhus behandlar

De personuppgifter vi behandlar om dig kan vara: för- och efternamn, adress, kontaktuppgifter, fastighetsbeteckning och andra personuppgifter beroende på vad ditt ärende gäller. Det finns alltid ett relevant skäl till att vi hanterar information om dig, det som kallas rättslig (laglig) grund

Varifrån får vi dina uppgifter?

I de flesta fall är det du själv som skickar dina personuppgifter till oss i samband med en  förfrågan eller anmälan till vårt nyhetsbrev eller ett annat ärende ex. avtalstecknade.

 

Då kan Karlsonhus lämna uppgifter vidare

För vissa uppgifter anlitar Karlsonhus extern hjälp, exempelvis  konsulter för  ritningar, beräkningar osv. som behövs före genomfröande av en byggnation, eller utskick av nyhetsbrev. De företag vi anlitar blir då personuppgiftsbiträden till oss, men får bara tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Karlsonhus gör sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till och förvanskning av dina personuppgifter.

 

Allmän datainsamling

Vid besök på karlsonhus.com kan webbplatsen använda viss teknik för att samla in personuppgifter som till exempel adress för internetprotokoll (IP-adress), operativsystem och webbläsare

Dina rättigheter

Rättelse

Om någon uppgift visar sig vara felaktig har du rätt att begära att få den rättad. Under vissa förutsättningar har du rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter, samt att invända mot vår behandling. Kontakta vårt dataskyddsombud för hjälp med detta.

Radering

Du kan i vissa fall begära radering av personuppgifter som vi behandlar om dig om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats.  

Registerutdrag

Du har också rätt att få tillgång till information om de personuppgifter vi behandlar (rätten till registerutdrag .

Tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen. Du har rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

Karlsonhus är personuppgiftsansvarig

Karlsonhus organisationsnummer: 556551-1804

Karlsonhus postadress: Fagraskruv 1, 364 33 Åseda.

 

 

 

 

 

AKTUELLT
 
 

HUR GÅR BYGGET TILL?